ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА
www.simplifixstudio.com

ВНИМАНИЕ! Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате този уебсайт. Ако използвате този уебсайт, се счита, че приемате и се съгласявате с тези условия. Ако не приемате тези условия, не използвайте този уебсайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат отношенията между „SIMPLIFIX STUDIO“ ООД. (наричано по-долу Дружеството), от една страна, и Потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, разположени на домейн www.simplifixstudio.com (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато те използват информационните и търговските услуги, предлагани от „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД. (наричани за краткост Услуги).

Тези условия са задължителни за всички потребители. С натискането на който и да е обект, връзка или бутон, разположен на страниците на simplifixstudio.com (с изключение на връзката към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

I. ПРЕАМБЮЛА – изброените по-долу термини се използват в настоящите Общи условия със следното значение:

„SIMPLIFIX STUDIO“ Ltd. е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: София, район „Красна поляна“, ж.к. „Разсадника Коньовица“, блок 61, ЕИК: 205835255 и ДДС:BG205835255, осъществяващо дейност като търговски посредник, с основна насока на икономическа дейност – дигитален дизайн /предлагане на дизайнерски услуги/. В контекста на настоящите Общи условия SIMPLIFIX STUDIO Ltd. действа в качеството си на Търговец, т.е. юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договори с потребители в рамките на своята търговска или професионална дейност в публичния или частния сектор, както и всяко лице, действащо от негово име и за негова сметка.

Координатите на „SIMPLIFIX STUDIO“ Ltd. са следните: София, район „Красна поляна“, „Детска ясла Коньовица“ бл.61, вход А, етаж 5, апартамент 15, тел. +359 885 736 186,e-mail:office@simplifixstudio.com,,sales@simplifixstudio.com.

„Потребител“– всички дееспособни физически лица (над/над 18 години) и/или юридически лица, както и неперсонифицирани сдружения, които имат достъп до Сайта www.simplifixstudio.com и се възползват от стоките и услугите, предлагани от „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ЕООД, включително потребители под закрилата на ЗЗП.

„Потребител под закрилата на CPA“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

„Регистриран потребител“ – потребител, който се е регистрирал на уебсайта на „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ЕООД, съгласно установения ред, даващ му право да заявява закупуване на стоки от онлайн магазина на Дружеството.

„Уебсайт“ / „Сайт“ – този термин означава уебсайта на „SIMPLIFIX STUDIO“ Ltd., достъпен на следния уеб адрес: https://www.simplifixstudio.com.

„Доставчик“ / „Производител “ се нарича всяко юридическо лице, собственик на стоките, предлагани от Дружеството. „Доставчик“ / „Производител“ е трето лице в партньорство с Дружеството, което съвместно се занимава с изпращането на поръчаните от Потребителя стоки до Потребителя.

„Опаковки“ са съдове и всякакви други устройства или материали, които могат да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани директно на потребителите.

„Продажна цена“ е крайната цена за единица или за определено количество стоки, включително данък добавена стойност и всички допълнителни данъци и такси.

„Единична цена“ е крайната цена, включваща данък добавена стойност и всички допълнителни данъци и такси за единица мярка на предлаганите стоки.

„Стоки“/“Услуги „В контекста на настоящите Общи условия това са всички Стоки и Услуги, намиращи се на Сайта www.simplifixstudio.com, включително тези, Стоки и Услуги, посочени в Поръчката, които се предоставят от Търговеца в резултат на сключен Договор за продажба от разстояние.

„Покана за покупка“ е търговско съобщение, което посочва по подходящ начин, в зависимост от средствата, използвани за изготвяне на търговско съобщение, характеристиките на стоките и тяхната цена и което позволява на Потребителя да извърши покупка от разстояние.

„Количка„- раздел cSite www.simplifixstudio.com, който позволява на Потребителя да добавя Стоки и Услуги, които желае да закупи в момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай че Стоките и Услугите не бъдат закупени в момента на добавянето им чрез подаване на Поръчка, Потребителят ще се възползва от услугата на Търговеца за проследяване на Стоките и Услугите чрез получаване на търговски съобщения като „Покана за покупка“.

„Поръчка“ – изразява волята на Потребителя, който заявява прякото си желание да закупи конкретни Стоки и Услуги, като сключва Договор за продажба с Търговеца и предоставя лични данни, необходими за възможното сключване и изпълнение на Договора за продажба.

„Договор за продажба“ е договорът, сключен от разстояние (чрез средство за комуникация от разстояние – т. 15 от настоящия раздел) между Търговеца и Потребителя за покупко-продажба на конкретна Стока или Услуга, харесана от Потребителя чрез Сайта www.simplifixstudio.com, неразделна част от който са настоящите Общи условия.Договорът за продажба е договор, по силата на който се нарежда прехвърлянето или собствеността върху стоките или услугите от Търговеца на Потребителя или от Производителя на Потребителя, а Потребителят заплаща или се задължава да заплати продажната цена за тях. Това включва договори, които имат за предмет както стоки, така и услуги.

Цифрово съдържание са данни, които се създават и доставят в цифрова форма, като например компютърни игри, антивирусни програми, приложения, филми, музика, текстове, електронни книги, вестници, списания, софтуер или онлайн игри, бази данни, уебсайтове за залагания и други, независимо дали са достъпни чрез изтегляне или предаване в реално време, чрез физически носител или по друг начин.

„Средства за дистанционна комуникация“ е всяко средство, което без едновременното физическо присъствие на Търговеца и Потребителя/Клиента може да бъде използвано за сключване на Договор за продажба между страните, като например адресирани и неадресирани печатни материали, стандартно писмо, реклама в пресата и социалните мрежи, талон за поръчка, каталог, телефон (със или без човешка намеса), радио, телевизия, видеофон, видеотекст, sms съобщение, компютър, електронна поща, интернет, факс, поръчка по пощата.

„Общи условия“ – представлява този документ, който е „електронен документ“ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, който документ представлява електронно изявление, записано на магнитен, оптичен или друг носител, позволяващ възпроизвеждането на изявлението.

„Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да бъдат извършени по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, използване, разкриване, предаване, разпространение, предоставяне , актуализиране или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

„Предоставяне на лични данни“ са действия за пълно или частично прехвърляне на лични данни от един администратор на друг или на трета страна на територията на страната или в чужбина.

„Потребителско съдържание“ е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание, бази данни, софтуер или друг материал, който потребителят има на сървъра на Дружеството, за да бъде достъпен чрез уебсайта на „SIMPLIFIX STUDIO“ ООД за всички останали потребители.

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия уреждат реда и условията за предоставяне на стоки и услуги, извършвани от „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД, предлагани чрез сайта www.simplifixstudio.com при стриктно спазване от страна на Потребителя на изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

„SIMPLIFIX STUDIO“ Ltd. не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, които възпрепятстват възможността за предоставяне на стоки и услуги в резултат на работата на компютърното оборудване от страна на потребителя.

При извършване на промени в Общите условия SIMPLIFIX STUDIO Ltd. е длъжна да публикува на сайта актуалния текст на промените.

С приемането на настоящите Общи условия потребителят се съгласява да ги спазва в редакцията, публикувана на уебсайта на „SIMPLIFIX STUDIO“ Ltd., към момента на приемането им.

III. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

На Потребителя е забранено да копира, предава, разпространява, съхранява или по какъвто и да е друг начин да използва част или цялото съдържание, налично на Уебсайта www.simplifixstudio.com, под каквато и да е форма без изричното писмено разрешение на SIMPLIFIX STUDIO Ltd.

Потребителят няма право да използва уебсайта за изпращане или предаване на материали с незаконен, заплашителен, фалшив, подвеждащ, оскърбителен, тормозещ, клеветнически, опозоряващ, вулгарен, неприличен, скандален, подстрекаващ, порнографски или религиозно неправилен характер, както и всякакви материали, които установяват или насърчават поведение, което би се считало за престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Цялото съдържание на сайта www.simplifixstudio.com включително текст, чертежи, графики, снимки, бази данни, дизайн, видео, търговски марки, софтуерни програми, лога, слогани и друга информация, са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на „SIMPLIFIX STUDIO“ ООД и/или на неговите партньори, клиенти или потребители, при условие че са публикувани съответните материали.

Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публично показване и т.н. на част или цялото съдържание на уебсайта без предварителното писмено съгласие на „SIMPLIFIX STUDIO“ Ltd., неговите клиенти, партньори или потребители, които са предоставили за публикуване съответните материали, е забранено и ще бъде преследвано в съответствие със закона с всички законови средства.

С публикуването на какъвто и да е материал, който може да бъде определен като „потребителско съдържание“ на сайта, потребителят предоставя на „SIMPLIFIX STUDIO“ ООД правото да използва, възпроизвежда, записва, съхранява и разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на стоките при спазване на настоящите Общи условия.

С настоящото Потребителят декларира, че: (а) той е носител на авторско право или други права на интелектуална собственост или има право да използва съответния материал като потребителско съдържание по начина, посочен в настоящата точка, като е придобил това право по силата на договор или друго правно основание (б) че поместването на това съдържание на страниците на www.simplifixstudio.com и използването му в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Достъпът до стоките и услугите, предлагани от „SIMPLIFIX STUDIO“ ООД, се осъществява чрез посещение на сайта www.simplifixstudio.com.

Когато прави поръчка в платформата на сайта, потребителят попълва заявление, в което въвежда следната информация: име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка, телефонен номер и начин на плащане.

Относно използването на уебсайта www.simplifixstudio.com, Потребителят се задължава да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на формуляра за регистрация на поръчка. „SIMPLIFIX STUDIO“ Ltd. не носи отговорност за неправилно попълнени от потребителя данни по време на последващата обработка и изпълнение на заявката.

За успешно изпълнена поръчка потребителят получава електронни съобщения (по електронна поща) с изрично потвърждение на поръчката, както и фактура за поръчката.

С оглед на сигурността и защитата на своите потребители, „SIMPLIFIX STUDIO“ Ltd. уведомява родителите, че предлаганите продукти са предназначени за широката публика. В този смисъл родителите носят изключителна отговорност за определянето на подходящите продукти за употреба от техните деца. Лица под 18-годишна възраст не могат да бъдат Потребители или Клиенти на сайта.

„SIMPLIFIX STUDIO“ Ltd. не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността за предоставяне или поддържане на личните настройки на потребителя, както и за вреди и пропуснати ползи, произтичащи от, в резултат на или поради изчерпване на продуктите, включително невъзможност за използване на сайта поради технически проблеми, превенция и др.

„SIMPLIFIX STUDIO“ Ltd. не носи отговорност за каквито и да било щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на този раздел.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва: име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер, както и всяка друга информация, която той предоставя доброволно при закупуване на стоки чрез уебсайта на Дружеството.

„SIMPLIFIX STUDIO“ Ltd., в качеството си на администратор на лични данни, гарантира на своите Потребители поверителността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети страни, освен в случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

Съгласно Европейския регламент /ЕС/ 2016/679 – GDPR за защита на наличните данни, който влезе в сила на 25.05.2018 г., Потребителят, в качеството си на субект на лични данни, има следните права: достъп до личните си данни; за коригиране (ако данните са неточни); за изтриване (право да бъде „забравен“); за ограничаване на обработването; за преносимост на личните му данни между отделните администратори; за възражение срещу обработването на личните му данни; за жалба до надзорен орган; да не бъде обект на решение, основано единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което има правни последици за него като субект на данни или по подобен начин го засяга значително; на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата му като субект на данни са били нарушени. В случай на промяна в регистрационните данни, Потребителят трябва да ги актуализира своевременно, в противен случай „SIMPLIFIX STUDIO“ ООД не носи отговорност за подаване на поръчка при условия на некоригирани или неактуални регистрационни данни.

Потребител, който се е регистрирал (абонирал) по електронен път чрез електронна поща, за да получава отстъпка, известия с промоции и новини от „SIMPLIFIX STUDIO“ ООД, се съгласява личните му данни (електронна поща) да бъдат обработвани от сайта, по електронен път и в случай на нужда от помощ – от упълномощен служител на Дружеството.

Потребител, който е направил поръчка на сайта и е сключил договор за продажба с Дружеството, се нарича още „Клиент“. Той изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от сайта, по електронен път, при доставка на поръчаните стоки или услуги, а при необходимост от съдействие – от упълномощен служител на „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ООД.

При спазване на приложимото законодателство и разпоредбите на настоящите Общи условия, „SIMPLIFIX STUDIO“ ООД може да използва личните данни на Потребителя/Клиента само за целите, за които са предоставени. Всички други цели, за които данните могат да бъдат използвани, ще бъдат съобразени със закона, приложимите международни инструменти, интернет етиката, морала и добрите нрави.Дружеството изрично уведомява, че предоставените от потребителя лични данни не се предоставят на трети страни за рекламни и промоционални цели.

SIMPLIFIX STUDIO Ltd. се задължава да не разкрива никакви лични данни за своите клиенти на трети страни за рекламни и промоционални цели, освен в случаите, когато доброволно е получила изричното писмено съгласие на потребителя/клиента. Дружеството има право да разкрива лични данни в случаите, когато информацията е поискана от държавни органи или длъжностни лица, които съгласно действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация, както и от доставчици и производители, ангажирани с доставката на поръчаните стоки и услуги на клиента. В тези случаи информацията се предоставя по закон – единствено за целта, за която е предоставена.

Достъп и използване от потребители на социални мрежи – Facebook, Instagram, Tweeter, YouTube, Linkedin и други. изискват отделна регистрация и приемане на общите условия на съответните уебсайтове и „SIMPLIFIX STUDIO“ Ltd. не носи отговорност за защитата на личните данни при приемане на условията на тези сайтове.

VI. ЦЕНИ

„SIMPLIFIX STUDIO“ Ltd. има право да обявява намаления на цените на предлаганите стоки и услуги за определен период от време, като това се обозначава по следния начин: чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачеркната; или чрез думите „нова цена“ и „стара цена“, „разпродажба“, „намаление“, последвани от съответните суми; или чрез посочване на процент от намалението, като новата цена се поставя до старата, която е зачеркната.

Освен намаленията по точка 1 от настоящия раздел, SIMPLIFIX STUDIO Ltd. има право да променя цените по своя инициатива в случаите, когато има нова цена на съответния продукт, без да е необходимо да уведомява потребителите предварително.

Потребителят е длъжен да плати цената, която е била посочена на уебсайта в момента на завършване на поръчката, независимо дали тази цена е по-ниска или по-висока от променената впоследствие.

В случай на технически грешки в данните, въведени от Потребителя/Клиента в електронния магазин, „СИМПЛИФИКС СТУДИО“ ЕООД има право да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Клиента, освен да възстанови платените и/или депозираните от Клиента суми, ако има такива.

VII . ДРУГИ

„SIMPLIFIX STUDIO“ Ltd. има право да променя технологията и дизайна на предоставените стоки без предварително уведомление.

„SIMPLIFIX STUDIO“ ООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения – покани за покупка, свързани с нови стоки и услуги или с промени в условията и начините за ползване на настоящите услуги.

„SIMPLIFIX STUDIO“ ООД не носи отговорност, ако Потребителят/Клиентът не е прочел последната версия на настоящите Общи условия.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

„SIMPLIFIX STUDIO“ Ltd. се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за надеждни, но не гарантира, че те са такива, както и че сайтът не съдържа грешки и че достъпът до него е непрекъснат.

„SIMPLIFIX STUDIO“ Ltd. не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за продуктите, услугите и други, предлагани на същите уебсайтове.

„SIMPLIFIX STUDIO“ Ltd. не преглежда съдържанието на материалите, предоставени и/или изпратени от потребителите на нейния уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Дружеството може по всяко време по свое усмотрение да премахне всеки материал, предоставен от потребителите.

„SIMPLIFIX STUDIO“ Ltd. не носи отговорност за качеството и състоянието на интернет връзките, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от компютъра на потребителя до сървъра, на който се намира уебсайтът.

„SIMPLIFIX STUDIO“ Ltd. не носи отговорност за каквито и да било загуби – преки, косвени или последващи щети, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа на потребителя до използването на уебсайта.

IX. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ. БИСКВИТИ.

Възможно е определено съдържание, продукти и услуги, предоставяни чрез сайта на „SIMPLIFIX STUDIO“ ООД, да съдържат материали от трети страни. Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, управлявани от трети страни, които са собственост или се управляват от трети страни, а не от SIMPLIFIX STUDIO Ltd. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Дружеството не контролира и не носи отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или сигурността на такива сайтове. Потребителят е длъжен да се запознае с общите условия на тези сайтове, преди да използва техните услуги. В случай на обвинения или въпроси от страна на Потребителя, те трябва да бъдат насочени към съответните трети страни.

Бисквитки – Бисквитките са компютърни данни и по-специално текстови файлове, съхранявани на крайното устройство на Потребителя, предназначени за използване в уеб страници. Тези файлове позволяват идентифицирането на устройството на потребителя и правилното показване на уебстраницата, предназначена за неговите индивидуални предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, от който са дошли, времето на съхранението им на крайното устройство и уникален номер.

За какво се използват бисквитките?

Бисквитките се съдържат в протокола HTTP, използван за свързване на интернет сървъра с браузъра. Тя се състои от: ключ, който определя името на стойностите, стойностите и жизнения цикъл, след който браузърът трябва да премахне „бисквитката“. Техните функции са стандартни и са предназначени за настройките на браузъра. Бисквитките се използват за адаптиране на уеб съдържанието към предпочитанията на потребителя и за увеличаване на използваемостта и персонализирането на съдържанието на уебсайта.

Какви бисквитки използваме?

Съществуват два стандартни вида бисквитки – „сесийни“ и „постоянни“. Първите са временни файлове, които остават на устройството на потребителя, докато той излезе от уебсайта или изключи софтуера (уеб браузъра на потребителя). „Постоянните“ файлове остават на устройството на Потребителя за времето, посочено в параметрите на файловете „бисквитки“, или докато бъдат изтрити ръчно от Потребителя. Бисквитките, използвани от служителите и потребителите на оператора на уебсайта, се уреждат от тяхната собствена Политика за поверителност.

Политика за поверителност и използване на бисквитки

Когато Потребителят използва сайта www.simplifixstudio.com, „бисквитките“ се използват за идентифициране на браузъра или потребителското устройство – „бисквитките“ събират различни видове информация, която по принцип не представлява лични данни (не позволява идентифициране на Потребителя). Въпреки това, в зависимост от съдържанието и употребата на някои данни, те могат да бъдат свързани с конкретно лице и да се считат за лични данни. Що се отнася до политиката на сайта www.simplifixstudio.com, данните са криптирани, което прави невъзможно предотвратяването на неоторизиран достъп до тях.

Профилиране

С помощта на технологията на „бисквитките“ на сайта www.simplifixstudio.com може да се научат предпочитанията на потребителите, например като се анализира колко често посещават даден уебсайт или какви продукти гледат най-често. Анализът на онлайн поведението помага на Дружеството да разбере по-добре навиците и очакванията на потребителите и да се адаптира към техните нужди и интереси. Благодарение на тази технология на потребителя може да се представи реклама, създадена специално за него, и от наличните оферти да се представят тези оферти или промоции, които най-добре отговарят на нуждите на потребителя и които не са достъпни за други хора.

Отказът на Потребителя от „бисквитките“ не означава, че Потребителят няма да получава никакви реклами, когато използва сайта или други сайтове – в този случай Потребителят продължава да получава същото количество реклами, но те не са свързани с тази негова дейност.

Информацията, събрана и съхранена в „бисквитките“, може да бъде запазена след изтриване на сесията на браузъра, което позволява например да бъде използвана при следващи посещения на потребителя.

Пренасочване

Въз основа на „Бисквитките“ SIMPLIFIX STUDIO Ltd. използва технология, която позволява достъп до потребители, които преди това са посетили сайта www.simplifixstudio.com, но са посетили други подобни уебсайтове, като например тези, които принадлежат на компании, работещи с нашите сътрудници.

Липсата на връзка между рекламата, представена на потребителя, и неговите интереси и нужди може да има отрицателни последици за него. Смята се, че е по-привлекателно и практично Потребителят да получава съобщението, което отговаря на неговите интереси и следва да бъде установено в резултат на анализа на предишното му поведение въз основа на технологията „Бисквитки“. Поради това Дружеството има интерес да следи рекламното съдържание на Потребителя, когато той използва различни уебсайтове – за да му предоставя рекламно съдържание, адаптирано към предишната му дейност в интернет.

Бисквитки на трети страни

Бисквитките, използвани от www.simplifixstudio.comare, имат за цел предимно да оптимизират обслужването на клиентите при използването на уебсайта на Дружеството. Въпреки това Дружеството си сътрудничи с други дружества в рамките на тяхната маркетингова (рекламна) дейност. За целите на това сътрудничество браузърът или друг софтуер, инсталиран на устройството на Потребителя, прихваща „бисквитки“ от лица, които извършват такива маркетингови дейности.

Бисквитките, изпратени от тези лица, имат за цел да подобрят ефективността на рекламата на потребителя, която съответства на неговата онлайн дейност – трети страни предоставят рекламно съдържание на потребителите.

Следователно, докато се посещава сайтът, се записват и „бисквитките“ на служителите на „SIMPLIFIX STUDIO“ ООД. По този начин се събира адекватна информация за продуктите, които се разглеждат или купуват.

Премахване или блокиране на бисквитките

Потребителят може да контролира използването на „бисквитки“ чрез настройките на www.simplifixstudio.com или на своя уеб браузър.

По подразбиране интернет браузърите или друг софтуер, инсталиран на компютър или друго устройство на Потребителя, свързано към мрежата, позволява включването на определени видове „бисквитки“ в това устройство. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да се блокира използването на „бисквитки“ в настройките на уеб браузъра или да се уведомява за всяко прехвърляне към устройството на потребителя. Даденото по този начин съгласие за използване на тази технология може да бъде променено или оттеглено по всяко време (блокиране на съхранението на бисквитки в бъдеще).

Възможно е също така да блокирате „бисквитките“ на трети страни с едновременното приемане на „бисквитките“, които идват директно от www.simplifixstudio.com.

Подробна информация за възможностите и начините на работа с „Бисквитките“ и за това как те могат да бъдат деактивирани е налична в настройките на софтуера (уеб браузър) или тук: https://www.allaboutcookies.org/.

Ограничаването на използването на „бисквитки“ може да повлияе на някои от функциите, налични на уебсайта.

Нека потребителят обърне внимание, че отказът от бисквитките ще се прилага само за определен уеб браузър. Това означава, че същите действия ще трябва да бъдат предприети за всеки друг браузър, използван на същото или друго устройство.

X. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

За всички въпроси, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, свързани с настоящите Общи условия, които страните не са успели да разрешат чрез преговори и/или по взаимно съгласие, ще бъдат отнесени до компетентните български съдилища.

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на съобщение по електронна поща, натискане на електронен бутон на уебсайт със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя, или отбелязване в поле (чек бокс) на сайта на „SIMPLIFIX STUDIO“ Ltd., натискане на електронна препратка и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който позволява възпроизвеждането му.

Настоящите Общи условия на SIMPLIFIX STUDIO Ltd. влизат в сила от датата на публикуването им и са достъпни на официалния уебсайт на дружеството на следния WEB адрес: www.simplifixstudio.com

Social Media
Brand Identity
Web Design
Print Design
Look at you! You look beautiful today!